verbeterplannen Odion 2018-2019

De verbeterplannen vormen een weergave van wat Odion belangrijk vindt om daadwerkelijk aan te pakken. Odion kijkt heel kritisch naar het eigen functioneren. Hierdoor zijn bij elk thema punten benoemd in de teksten ‘Wat gaat er goed?’ en ‘Wat kan beter?’. Daarnaast hebben we in ‘Koersvast’ beschreven dat Odion in balans wil blijven. Daarom pakken we niet alle verbeterpunten tegelijk aan, maar maken we keuzes. We wegen af wat we het belangrijkst vinden om als eerste op te pakken. Deze verbeterpunten hebben we in het Kwaliteitsjaarverslag van 2017 verwoord in de Verbeterplannen 2018-2019. Hieronder blikken we vanuit 2018 terug naar deze zeven verbeterplannen.1. we werken blijvend aan het vergroten van de eigen regie voor cliënt en medewerker.
Eigen regie is de mogelijkheid om naar vermogen zelf keuzes te maken in en richting te geven aan je leven. Odion vindt het belangrijk dat cliënten en medewerkers eigen regie hebben. We kunnen stellen dat eigen regie verankerd is in de organisatie. Dit is te lezen in het interview op de locatie Lijnbaan. In het nieuw ontwikkelde cliëntervaringsonderzoek komt eigen regie ook terug. Ter voorbereiding op de bespreking van het ondersteuningsplan vult de cliënt eerst een vragenlijst in (of met ondersteuning) zodat deze onder andere als input kan worden gebruikt bij de ondersteuningsplanbespreking. Tijdens de ontwikkeling van nieuwbouwplannen houdt Odion rekening met eigen regie door technologie in te zetten, zie de nieuwe locatie Bristolroodstraat.

2. we maken de aanspreekstijl van Odion passend voor alle doelgroepen.
In het Kwalieitsverslag van 2017 vertelt Duco dat Odion in het verleden erg gericht was op mensen met een verstandelijke beperking. Odion heeft echter meer locaties voor mensen met een lichamelijk beperking gekregen. De organisatie heeft zich hierin verder ontwikkeld door een gezamenlijke aanspreekstijl te maken die passend is voor alle doelgroepen. De aanspreekstijl wordt opgenomen in de Odionmethode. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan een methodisch kader waarmee medewerkers in de praktijk aan de slag kunnen. Er zijn in 2018 drie adviesgroepen gestart waarmee we recht doen aan de diversiteit van cliënten binnen Odion. Op deze manier is er een goede vertegenwoordiging in de formele medezeggenschap. Tot slot heeft Odion een nieuwe website. De nieuwe website is gericht op alle doelgroepen binnen Odion.

3. we brengen het aantal medicatie-incidenten en vrijheidsbeperkende maatregelen terug.

Het aantal incidenten is toegenomen. Dit heeft mede te maken met de implementatie van het nieuwe incidentmeldingssysteem TriasWeb. We hebben in 2018 veel aandacht gegeven aan medicatie door cursussen te organiseren en bij locaties langs te gaan. Voor 2019 is een nieuw plan gemaakt om medicatie blijvend de aandacht te geven binnen de organisatie. Odion is met de methode Bemoeizorg voorbereid op de nieuwe Wet zorg en dwang.

4. we leren van goede voorbeelden omtrent vitaliteit voor de cliënt.
Odion vindt vitaliteit voor cliënten belangrijk. We willen graag goede voorbeelden omtrent vitaliteit met elkaar delen. De sportdag bij woonlocatie Ismailiastraat is een mooi voorbeeld uit 2018 .

5. we stimuleren de cliënt een netwerk te creëren.
Een netwerk voorkomt eenzaamheid en versterkt kansen in de maatschappij. Daarom vindt Odion het belangrijk om bij te dragen aan een netwerk voor de cliënt. Dit doet Odion met verschillende activiteiten voor cliënten, zoals: Samenwerking met Evean (locatie Westerwatering) en theatergroepen/cultuurcentrum Fluxus, aandacht voor LHBTI, meer contact met het netwerk en meer activiteiten in de gezamenlijke ruimte van woonlocatie Lijsterstraat en door het organiseren van de dramagroep.

6. we zetten meerdere lijnen uit om een antwoord te hebben op de arbeidsmarktproblematiek.
Odion moet anticiperen op de huidige arbeidsproblematiek, daarvoor werkt Odion samen met regionale partners. Odion is Beste Werkgever Gehandicaptenzorg geworden en is een aantrekkelijke werkgever. Een belangrijk onderwerp blijft het verzuim, wat soms de keerzijde is van de grote betrokkenheid van medewerkers.

7. we leren te reflecteren en te verbeteren binnen alle lagen van Odion.
Leren reflecteren en verbeteren is belangrijk om jezelf en het team waarin je werkt te ontwikkelen. Hierdoor kan je kijken wat goed gaat en wat beter kan, vervolgens gezamenlijke doelen bepalen en daarnaar toe werken. Er zijn inmiddels veel teams gestart met teamreflectie.