feedback

wat vinden onze zeggen­schaps­orga­nen van dit kwa­liteits­jaar­ver­slag?

Een aantal leden van de OR, CMR en de adviesgroepen kregen dit kwaliteitsjaarverslag vooraf te lezen. We vroegen ze wat ze ervan vonden. Hieronder staan hun reacties.

aanwezig
Ineke Annen - gespreksleider
Ilse Ruff en Sandra Horsman - OR-leden
Gerard van der Worp en Gerard de Rouw - CMR-leden
Ilse de Boer en Rilana Blom - coaches cliëntadviesgroepen
Janna Bouwman, Esther Evers en Gerda Sturm - leden cliëntadviesgroepen

algemene opmerkingen

- De meeste aanwezigen vinden het kwaliteitsjaarverslag er mooi uit zien.

- Het laat goed ziet wat Odion allemaal doet, denkt men. Maar voor hen is het lastig om te beoordelen of het ook echt een goede weergave is van de zorg en ondersteuning van Odion.

- Het verslag draait vooral om de medewerker, constateert men. De volgende keer mag de cliënt meer aan bod komen.

- De aanwezigen zouden volgend jaar meer tijd willen hebben om het kwaliteitsjaarverslag vooraf te lezen en door te nemen met de adviesgroepen.

begrijpelijkheid

- Er staat veel tekst in het verslag. Dat is niet handig voor cliënten die niet (goed) kunnen lezen. Daarom graag een samenvatting in picto’s – niet alleen bij de intro’s.

Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar.


- Een gesproken versie op YouTube (zoals bij medewerkers- en cliëntenblad Impuls) zou fijn zijn.

Hier wordt volgend jaar rekening mee gehouden.


- Er staan veel Engelse woorden in het verslag. Liever ziet men Nederlandse termen.

Er is een verklarende woordenlijst aan het verslag toegevoegd.


- Bij de verbeterpunten op pagina 15 worden (te) veel moeilijke woorden gebruikt.

Er is een verklarende woordenlijst aan het verslag toegevoegd en we nemen dit punt mee in het volgende kwaliteitsjaarverslag.

inhoudelijke punten

- Het aantal incidenten stijgt. Hoe dat komt, wordt in het kwaliteitsjaarverslag niet duidelijk. Terwijl dat wel belangrijk is.

Bij het hoofdstuk Incidenten staat beschreven wat de reden hiervoor is.


- Het verzuim stijgt ook. Dat baart de aanwezigen zorgen. Een van de aanwezige cliënten ervaart mede daardoor veel wisselingen in bezetting (flexpool, uitzendkrachten). Ze merkt op dat daarover niet altijd goed met haar wordt gecommuniceerd. In het verslag geeft Odion alleen een mogelijke oorzaak van het verzuim aan. De CMR vindt echter dat Odion dit goed moet onderzoeken. In het volgende verslag moet dan staan wat eraan is gedaan.

We nemen dit mee in het volgende Kwaliteitsjaarverslag.


- De CMR ziet vitaliteit als belangrijk aandachtspunt. In een volgend verslag moet duidelijker naar voren komen wat Odion doet om dit te bevorderen.

Staat genoteerd als aandachtspunt voor volgend jaar.


- De OR komt niet in het kwaliteitsjaarverslag aan bod.

Dit verandert volgend jaar.

‘De volgende keer mag de cliënt meer aan bod komen.’

verbeterpunten

- In het verslag staat alleen wat er beter moet, niet hoe Odion dat denkt te gaan doen.


- Fijn dat in het kwaliteitsjaarverslag de verbeterpunten van vorig jaar terugkomen en dat erbij staat wat daarmee gebeurd is.


- Een cliënt wil graag meer weten over de aanpak van Odion bij het medewerkerstekort.

Voorstel is om hier een aparte bijeenkomst aan te wijden met de adviesgroepen.


- Privacy/AVG: de OR merkt op dat veel begeleiders nog niet goed weten welke (cliënt)gegevens wel of niet naar buiten mogen. Hier valt dus nog wat in te verbeteren.

Dit punt wordt doorgegeven aan de werkgroep Privacy en informatiebeveiliging.


- Carenzorgt: vanuit de cliënten is er een aantal wensen en opmerkingen over dit portaal voor cliënten en verwanten. Het is zaak eerst dit op orde te hebben, voordat het gebruik wordt uitgebreid, zoals in het verslag staat aangegeven. Het zou fijn zijn als de helpdesk van Ons Plan ook voor Carenzorgt kan worden benaderd.

De helpdesk Ons Plan is ook benaderbaar voor Carenzorgt. De helpdesk Ons Plan kan alleen benaderd worden door begeleiders, dus cliënten en verwanten zullen wel hun vraag moeten stellen via de begeleiders.


- Medicatieincidenten: een cliënt vraagt of de adviesgroepen ook de meldingen en de rapportages kunnen inzien.

Als daar behoefte aan is, kan Odion meer inzicht geven in de rapportages.